ห้องประชุม

 • sr1-1.jpg
 • 5f99a330-a6c7-4a96-8a80-d1f897ca2c49
 • sr3.jpg
 • 5f99a330-a6c7-4a96-8a80-d1f897ca2c49
 • 5f99a330-a6c7-4a96-8a80-d1f897ca2c49
 • 5f99a330-a6c7-4a96-8a80-d1f897ca2c49
 • sr2.jpg
 • 5f99a330-a6c7-4a96-8a80-d1f897ca2c49
 • 5f99a330-a6c7-4a96-8a80-d1f897ca2c49

Meeting Rooms

Our meeting rooms are suitable for a variety of group sizes and offer the latest technology.  : Wifi internet acces , flipchart, Screen, microphones, audio & DVD recorder, Beamer , airconditioning , Lazer Presenter

 • MINERVA 1 (7m10 x 6m70)
                                         Capacity:

Theâtre                             School                     U-shape
  65                                     40                             30
 
Half Day                                                             Full day
450 ?                                                               750 ?

 • MINERVA 2 (4m20 x 6m70)
                                       Capacity:

Theâtre                           School                       U-shape
30                                       20                             14
 
Half Day                                                            Full day
250 ?                                                               500 ?

 • PACKAGES SEMINAR :
Meeting room + 2 Coffee Break + lunch mini sandwiches, Coffee and 2 Drinks  : 48 euros